prejsť na úvodnú stránku

Aktívna účasť

Termín na zaslanie prihlášky k aktívnej účasti (inštruktážne kurzy)

do 29. 2. 2024

Termín na zaslanie prihlášky k aktívnej účasti (prednášky a postery)

do 6. 5. 2024


Spôsob prihlásenia k aktívnej účasti

Na zaslanie prihlášky k aktívnej účasti je možné použiť len tento on-line formulár (formulár je už uzavretý).


Pokyny na zaslanie prihlášky k aktívnej účasti

 • Všetky anotácie/abstrakty musia byť zaslané v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku. Upozorňujeme však, že jazyk anotácie/abstraktu sa musí zhodovať s jazykom prezentácie.
 • Žiadame autorov prednášok a e-posterov (lekárska sekcia) o dodržanie štruktúry abstraktu: úvod, metodika a materiál, výsledky, záver a prípadne grantová podpora projektu.
 • Pre nelekársku sekciu nie je potrebné vo formulári vyplňovať text abstraktu, ale postačí len názov, autori, pracovisko a kontakt.
 • Štandardné skratky nepotrebujú vysvetlenie. Inak musia byť skratky definované v zátvorkách pri prvom použití v texte.
 • Autori zodpovedajú za obsahovú aj formálnu stránku svojho príspevku.
 • Po odoslaní prihlášky bude zaslané automaticky vygenerované potvrdenie na e-mailovú adresu prezentujúceho autora. Pokiaľ ho počas hodiny po odoslaní abstraktu nedostanete (a nebude ani v zložke so spamom), kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese info@on-line-form.eu.
 • Ak by ste potrebovali upraviť už zaslanú prihlášku, neposielajte ju prosím znovu cez formulár, ale kontaktujte nás na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.


Vyrozumenie o prijatí prihlášky k aktívnej účasti a forme prezentácie

 • Autori inštruktážneho kurzu budú o jeho prijatí/neprijatí informovaní najneskôr do 15. 3. 2024 e-mailom. Autori prednášky či posteru budú o ich prijatí/neprijatí informovaní najneskôr do 14. 6. 2024 e-mailom.
 • Prezentujúci autor sa zaväzuje zúčastniť sa kongresu a prezentovať abstrakt v sekcii a čase, ktorý bude určený vedeckým výborom kongresu.
 • Prednášajúci, ktorí budú upovedomení o prijatí prednášky v rámci voľných oznámení, zdvorilo žiadame o dodržanie dĺžky 8 minút, v rámci inštruktážnych kurzov 45 minút.
 • Vedecký výbor kongresu ocení najlepšie abstrakty voľných oznámení a najlepšie e-postery.


Poznámka pre autorov inštruktážnych kurzov

Hlavným mottom inštruktážneho kurzu je „ako to robím ja“. Cieľom kurzu je systematická prezentácia nových diagnostických a liečebných postupov s dôrazom na praktickú demonštráciu odporúčaných postupov, foto a videodokumentáciu kazuistik a pod. Podľa programových priorít vedecký výbor kongresu robí finálny výber inštruktážnych kurzov.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefón: +420 284 001 444
E-mail: orl2024@guarant.sk | Web: www.guarant.sk


© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.